Om sen­ding av e-post fra we­bapp­lik­as­jone­r

I en verden hvor e-post er en hjørnestein i digital kommunikasjon, står bedrifter overfor viktige tekniske utfordringer for å sikre at deres meldinger når frem. Denne artikkelen adresserer de vanligste problemstillingene knyttet til e-postleveranse fra webapplikasjoner, og tilbyr innsikt i hvordan man kan unngå at viktige varsler og meldinger feilaktig blir fanget opp av spamfiltre.

⚠ Prob­lems­t­il­ling­:

Når e-poster sendes fra webapplikasjoner, er det en betydelig risiko for at de blir feilaktig merket som spam. Dette skaper en hindring der kritiske kommunikasjoner, som brukervarsler, transaksjonsbekreftelser og nyhetsbrev, ikke når mottakerens primære innboks. Uten korrekt leveranse kan dette føre til misforståelser, tapte forretningsmuligheter og kan til og med skade brukeropplevelsen og tilliten til tjenesten.

1. Mu­lige år­saker, og tips for å unngå prob­leme­n­e

Det kan være flere årsaker til at e-postservere kategoriserer en e-post som spam/søppelpost. Hvorfor? Det finnes mange ulike anti-spam systemer i verden, og ingen av dem fungerer likt. Disse systemene er også i kontinuerlig utvikling, så det ikke kategoriseres som spam i dag kan kategoriseres som spam i morgen. Under nevner vi noen av årsakene til hvorfor mailer kan bli kategorisert som spam/søppelpost, og hvordan du kan prøve å unngå å bli stoppet av anti-spam filtrene.

✱ Følg lov­giv­nin­g­en

Overholdelse av nasjonale og internasjonale lovgivninger er grunnleggende. Husk å holde deg oppdatert på lover som GDPR og CAN-SPAM Act.

✱ Vo­lum­kont­r­ol­l

Unngå å sende store volum av e-post samtidig. Segmenter listene og send i bølger for å redusere risikoen for å bli oppfattet som spam.

✱ Lis­teved­l­ike­hol­d

Rens ut og oppdater listene regelmessig. Fjern hard og soft bounces etter henholdsvis første og tredje forsøk og fjern inaktive abonnenter.

✱ Vær for­sik­tig med språkb­ru­ke­n

Unngå ord som ofte assosieres med spam. Bruk alternative formuleringer og inkluder eventuelt nødvendige ord som bilder.

✱ E-pos­tad­res­s­e-re­putas­jo­n

Bruk en e-postadresse med en god reputasjon. Bytt umiddelbart adresse hvis den blir svartelistet.

✱ Bil­des­tie­r og URL-navn­giv­ni­ng

Velg navn på bildestier og URLer som ikke trigger spamfiltre. Unngå å navngi bilder eller mapper som kan oppfattes som reklame.

✱ Len­ker i e-pos­t

Sørg for at domenet og e-postadressen din ikke er på en svarteliste. Bruk klare og relevante URLer uten mistenkelig tegnoppsetting.

✱ Bruk av HTML

Bruk kun enkel HTML-kode i e-postene dine. Jo enklere og renere koden er, jo mindre sannsynlighet er det for at den blir oppfattet som spam.

✱ Unngå Ja­vasc­rip­t og and­re me­die­r

Ikke inkluder Javascript, Flash, eller video i e-postene, da dette kan flagges som virus av mottakerens antivirusprogram.

✱ Brans­jes­t­an­dar­der

Implementer autorisasjonsstandarder som SPF, DKIM, og DMARC for å forbedre e-postens integritet og leveranse.

✱ Ek­te av­sen­dera­dres­se

Bruk en legitim avsenderadresse for å unngå at e-posten din blir flagget som falsk og dermed som spam.

✱ Fo­rebygg spam-klik­k

Lag kvalitetsinnhold og unngå "dårlige" kampanjer for å minimere antall personer som markerer e-posten din som spam.

✱ Re­ver­sopp­slag i DN­S

Sørg for at IP-adressen din har et tilknyttet domenenavn som kan verifiseres gjennom DNS-oppslag.
I et spam-filtreringssystem kan dette gjøres i revers for å avdekke om en IP-adresse har et tilhørende domenenavn. Dersom en e-post kommer fra en IP-adresse som ikke har et domenenavn vil den kunne markeres som spam.

✱ Svar­teli­stin­g

Hold deg unna svartelistede servere og sjekk mailserverens "reputation" regelmessig.


2. Tek­nis­ke løs­nings­f­ors­lag

For å forbedre leveringsraten av e-poster fra din webapplikasjon, vurder disse tekniske løsningene:

✱ Bruk av egen e-post­ser­ve­r

Konfigurer webapplikasjonen til å sende e-post via din eksisterende SMTP-server, forutsatt at leverandøren tillater dette.

✱ SPF-re­cord­/­pe­ker

Opprett en SPF-record for å klarere servere for å sende e-post på vegne av domenet ditt.

✱ Anerk­jen­t­e e-post­sys­te­me­r

Bruk etablerte e-postsystemer som SendGrid, Mandrill, eller Mailchimp som har innebygde mekanismer for å unngå spamfiltre.
Noen anerkjente leverandører av slike tjenester er:

✱ Re­vers DNS-opp­set­t

Hvis du har en dedikert IP-adresse, kan oppsett av revers DNS øke sjansene for at e-postene dine blir akseptert av spamfiltre.


Opp­sum­mer­in­g

Å navigere i e-postleveringens komplekse og stadig skiftende landskap kan være en utfordrende oppgave for enhver bedrift. For å sikre at e-postkommunikasjonen når frem uten å kreve kontinuerlig oppdatering og arbeid med e-postserverinnstillinger, kan det være en fordel å samarbeide med en tredjeparts e-postleverandør. Disse aktørene er spesialister på å håndtere utfordringene rundt e-postleveranse og har systemer på plass for å holde tritt med de nyeste utviklingene innen spamfiltrering. Ved å bruke en anerkjent tredjepartsleverandør, kan bedrifter spare tid og ressurser, og samtidig opprettholde en høy leveranserate for sine e-postkommunikasjoner.

Har du et prosjekt du ønsker å diskutere?